About

1 मा. डॉ. श्री. राजेंद्र शंकरराव कलाल कार्याध्यक्ष
2 मा . श्री. मारुती गोपाळ कुलकर्णी उपाध्यक्ष
3 मा. श्री. अश्विनीकुमार भानुदास येवला सेक्रेटरी
4 मा. श्री. अनिल खेतमल दहिया ट्रेझरर
5 मा. श्री. मयुर वसंत कपाटे जॉ.सेक्रेटरी
6 मा .श्री. प्रसाद मोरेश्वर कुलकर्णी जॉ.सेक्रेटरी